เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงการให้บริการพื้นที่จัดทำคำร้องออนไลน์

อัปเดตล่าสุด: 2024-05-20

ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นระหว่าง Petitions.net (Petitions24 Oy) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ให้บริการ กับผู้เขียนคำร้อง

รายละเอียดบริการ

Petitions.net ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการสร้างและเผยแพร่คำร้องออนไลน์ ในฐานะผู้จัดทำคำร้อง คุณถือว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูล และคุณเป็นผู้กำหนดเนื้อหาของคำร้อง รวมถึงสิ่งที่ขอจากผู้ลงนาม วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา และระยะเวลาที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้

ข้อกำหนดด้านอายุ

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์

การระงับและยกเลิกบัญชี

เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติบัญชีของคุณและปฏิเสธการใช้บริการในปัจจุบันหรืออนาคต

ความรับผิดชอบของผู้สร้างคำร้อง

ผู้เขียนคำร้องตกลงที่จะให้เนื้อหาทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับคำร้องและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้องและความชอบด้วยกฎหมายของเนื้อหานี้

ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้สร้างคำร้องเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาของคำร้อง และอนุญาตให้ผู้ให้บริการเป็นผู้เผยแพร่และแสดงเนื้อหานั้น

การจำกัดความรับผิด

ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อม เป็นผลพลอยได้ หรือเกิดขึ้นในภายหลังที่เกิดจากข้อตกลงนี้

ในกรณีใด ๆ ความรับผิดทั้งหมดของผู้ให้บริการต่อผู้เขียนคำร้องสำหรับความเสียหาย, การสูญเสีย, และสาเหตุของการฟ้องร้องฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นในสัญญา, ละเมิด (รวมถึงความประมาท), หรืออื่น ๆ จะไม่เกินจำนวนเงินรวมที่ผู้เขียนคำร้องได้จ่ายให้กับผู้ให้บริการภายใต้ข้อตกลงนี้

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศฟินแลนด์

การแก้ไขข้อกำหนด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนื้อหาต้องห้าม

การละเมิดความเป็นส่วนตัว

การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม

การคุกคามและการกลั่นแกล้ง

เนื้อหาที่มุ่งเป้าไปที่บุคคลธรรมดา ซึ่งอาจนำไปสู่การทำร้ายส่วนบุคคลหรือการหมิ่นประมาท

ถ้อยคำเกลียดชัง

เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนความรุนแรง การเลือกปฏิบัติ หรือความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตามคุณลักษณะ เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ เพศ สัญชาติ รสนิยมทางเพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศ

การเรียกร้องให้ใช้ความรุนแรง

เนื้อหาที่ยุยงหรือยกย่องการทำร้ายผู้อื่น

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

การแอบอ้าง

การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรือเป็นตัวแทนองค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต

สแปมเชิงพาณิชย์

การโปรโมทที่ไม่ได้รับการร้องขอ, ลิงก์, หรือโฆษณารูปแบบอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

การยกย่องการก่อการร้าย

เนื้อหาที่สนับสนุนหรือเชิดชูองค์กรก่อการร้ายหรือการกระทำก่อการร้าย

ความรุนแรงที่เห็นได้ชัดเจน

เนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงหรือผลลัพธ์ของความรุนแรง ซึ่งอาจทำให้ผู้ชมรู้สึกตกใจ