พวกเราอยากให้รักษาบริเวณ"น้ำพุ"ของพวกเราไว้ ในแบบแผนการก่อสร้างใหม่

พวกเราศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อยากให้การก่อสร้างปรับปรุงบริเวณน้ำพุและจิ๊งหน่อง ท่าพระจันทร์

ยังคงรักษาบริเวณน้ำพุของพวกเราไว้ ในแบบแผนการก่อสร้างใหม่

http://www.bloggang.com/data/bookkii/picture/1178279544.jpg


ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ติดต่อผู้ริเริ่มการเรียกร้องนี้