EMT. No uséis este gesto a los pasajeros asiáticos.

สถิติ

Cityการลงนาม
Madrid (สเปน) 9
Pekín (จีน) 5
北京 (จีน) 5
สถานที่อื่นๆ 14
วันที่การลงนาม
2023-09-07 1
2020-10-12 1
2020-02-10 2
2020-02-09 2
2020-02-08 1
2019-12-19 9
2019-12-18 17การลงโฆษณาโดยเสียค่าบริการ

เราจะโฆษณาคำร้องนี้ให้กับผู้คนจำนวน 3000 คน

Learn more...