EMT. No uséis este gesto a los pasajeros asiáticos.

การลงโฆษณาโดยเสียค่าบริการ

เราจะโฆษณาคำร้องนี้ให้กับผู้คนจำนวน 3000 คน

เรียนรู้เพิ่มเติม...